Subscribe to updates and invitations to private events

+

Irina Marenich (Lavrova)

blog-3

Irina Marenich (Lavrova)

COO
법률 및 세금 책임자

담당 지역: 유럽
위치: 모스크바, 탈린
언어: 영어, 러시아어

5년 이상의 투자 은행 업무 경력

Irina 연락방법

E-mail: irina.marenich@palmina-invest.com
Whatsapp / Telegram: +7 910 495 13 26
WeChat: Guapa2507